راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون واحد امارات
نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400
  • کارشناسی مهندسی معماری
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی
  • ﻓﺮاﮔﯿﺮى ﻫﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺤﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ زﺑﺎن
  • ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن رﺳﻤﻰ آیلتس
  • و ﮐﻼس ﻫﺎى ﻓﺸﺮده روزاﻧﻪ از ۹ صبح تا ۵ عصر
  • در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮ دﺑﻰ

آدرس دانشگاه:

Islamic Azad University
Block 4, Dubai Knowledge Park – Dubai, UAE
Telephone: +971 4 5674601
Website: www.iau.ae
Email: info@iau.ae
Instagram: iau.uae

آدرس دفتر تهران:

تهران – انتهای اتوبان ستاری شمال، بلوار حصارک، دانشگاه علوم وتحقیقات، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم شمالی، اتاق ۲۰۲

تلفن: 44867580